1. en
 2. pl
John Alex Leadership Coaching Life Coaching Business Mentoring Consulting

Regulamin strony www John Alex oraz Bloga

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. By lepiej korzystało się z niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”), wprowadziłem uproszczenie definicji, gdzie „Użytkownik” to „Ty”, a gdzie Autor/Dostawca to „Ja”

 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Ciebie ze strony internetowej i bloga internetowego (zwanego dalej „Blogiem John Alex”, „Blogiem” „Stroną” lub „Stroną John Alex”), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Piotra Jankowskiego.

 3. Korzystając z usług i treści dostępnych w Blogu John Alex, wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązany jesteś do jego przestrzegania.

 

§2
KORZYSTANIE Z BLOGA

 1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w Blogu John Alex jest bezpłatne.

 2. By korzystać z Bloga, konieczne jest i to Ty obowiązany jesteś zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.

 3. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści/komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku

 4. Komentarze na blogu są moderowane przeze mnie.

 5. Zastrzegam sobie prawo do niepublikowania komentarzy, bez podania przyczyny.

 6. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:
  a) zawierają wulgaryzmy,
  b) obrażają Johna Alexa lub Piotra Jankowskiego, komentujących lub inne osoby,
  c) obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
  d) pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
  e) ingerują w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych.

 7. Komentarze nie mogą być anonimowe, udostępnione w części Bloga John Alex wyłącznie dla zalogowanych użytkowników wykorzystując moduł komentarzy Facebook’a.
  Dobrą praktyką byłoby, gdybyś zawsze się podpisał/a: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). W ten sposób komentujący ułatwia innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy.

 8. Za treść komentarzy administrator (Ja) nie ponosi odpowiedzialności.

 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Ciebie treści/komentarzy:
  a) sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
  b) wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
  c) propagujących przemoc;
  d) zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  e) zawierających treści niezwiązane z tematyką Bloga, w tym treści o charakterze reklamowym;
  f) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  g) mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
  h) niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.

 10. W przypadku zamieszczenia treści opisanych w §2 pkt. 6 i 9, Blog John Alex (i Ja) zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia bez powiadamiania o tym ich autora. W skrajnych bądź powtarzających się przypadkach, zastrzegam sobie prawo do usunięcia Ciebie z grona Zarejestrowanych Użytkowników i powiadomienia Cię o powodach podjęcia takiej decyzji

 11. Ty zobowiązujesz się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Bloga oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.

 

§3
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacje na ten temat znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie John Alex.

 

§4
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Blogu posiada Piotr Jankowski oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Bloga.

 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Strony i Bloga John Alex, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.

 3. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Blogu stanowią własność Piotra Jankowskiego lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§5
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Dane i informacje zawarte na Stronie John Alex i Blogu John Alex są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Blogu.

 2. Nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Blogu przez Ciebie i kogokolwiek z innych użytkowników.

 3. Nie ponoszę odpowiedzialności za upublicznianie przez Ciebie lub innych Uzytkowników za pomocą Bloga danych osobowych osób trzecich.

 4. Dołożę wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Bloga, jednakże zastrzegam, iż nie ponoszę odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii systemu WebWave.

 5. Zastrzegam sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Stronie i Blogu. Nie przysługuje Ci z tego tytułu żadne roszczenie.

 6. Zastrzegam, że w przypadku Strony i Bloga dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

 7. Informuję Cię też, że chcę Cię poznać i utrzymać kontakt mailowy, dlatego zachęcam do wypełnienia formularza.

 8. Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Nie ponoszę jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Proszę Cię o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.

 

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Ciebie, podejmę wobec tego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa.

 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Strony i Bloga, proszę przesyłać na adres e-mail: piotr@johnalex.pl

 3. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie i Blogu
  .

 

John Alex Coaching and Mentoring Blog Regulations

 

piotr@johnalex.pl +48 509 774 360

Copyright 2021 John Alex i Piotr Jankowski